لیست خدمات شناسه دار
ردیف عنوان خدمت کلان(شناسه) عنوان زیرخدمت(شناسه) نحوه ارائه زیرخدمت راهنمای استفاده از زیر خدمت راهنمای استفاده از زیر خدمت اطلاعات تکمیلی زیر خدمت لینک صفحه دریافت خدمت FAQ SLA شماره تماس و نام واحد پاسخگوی زیر خدمت
1 اعتبار بخشی موسسات سلامت (16061012000)                  
ارائه پروانه فعالیت موسسات سلامت (16061013000) 1- صدور و تمدید پروانه فعالیت موسسات سلامت(16061013100)                
2- ابطال پروانه فعالیت موسسات سلامت(16061013102)                
3- اصلاح پروانه فعالیت موسسات سلامت (16061013103)                
3 صدور مجوز فعالیت دفاتر سلامت (16062571000)                  
 ارائه خدمات مرتبط با طرح مشمولین قانون خدمات پزشکان و پیرا پزشکان (16061014000) 1- تخصیص مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان(16061014100)                
2- صدور گواهی پایان طرح مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان (16061014101)                
3- صدور گواهی معافیت مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان (16061014103)                
5 پاسخگویی به شکایات حوزه سلامت (16061016000)                  
6 نظارت بر بهداشت اماکن تهیه، توزیع و نگهداری مواد غذایی و بهداشتی (16041018000)                  
7 ارائه مجوزها و گواهی های بهداشتی اماکن (16042572000) 1- صدور تأییدیه بهداشتی اماکن تهیه، توزیع و نگهداری مواد غذایی(16042572100)                
2- صدور گواهی نامه آموزش بهداشت عمومی(16042572101)                
3- صدور مجوز آموزشگاههای بهداشت اصناف (16042572102)                
4- صدور کارت بهداشت(16042572104)                
8 اعلام ولادت و موارد مرگ به سازمان ثبت احوال کشور (10031019000) 1- اعلام موارد مرگ به سازمان ثبت احوال کشور(10031019100)                
2- اعلام ولادت به سازمان ثبت احوال کشور(10031019101)                
9 ارائه خدمات بهداشتی و درمانی (16042573000)  1- غربالگری های گروه های سنی (16042573100)                
2- غربالگری بیماریهای ژنتیکی  (16042573101)                
3- ایمن سازی و واکسیناسیون کشوری  (16042573102)                
4- ارائه خدمات درمانی پزشک خانواده(16022573103)                
5- ارائه خدمات مشاوره ای پزشک خانواده (16042573104)                
6- ارائه خدمات درمانی سرپایی (16022573105)                
7- ارائه خدمات درمانی بستری (16032573106)                
8- سنجش سلامت جسمانی نوآموزان بدو ورود به دبستان(16042573107)                
9- ارائه خدمات آزمایشگاهی(16022573108)                
10- ارائه خدمات تصویربرداری(16022573109)                
10   ارائه خدمات استحقاق درمان (16062574000)                  
11  برگزاری آزمون های علوم پزشکی و پاسخ به استعلامات مربوطه (18041026000) 1- برگزاری آزمون های ورودی و دستیاری علوم پزشکی (18041026100)                
2- برگزاری المپیاد علمی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی(18041026104)                
3- پاسخ به استعلام رتبه تخصص و فوق تخصص وکارشناس ارشد رشته های پزشکی (18041026105)                
12  ارائه مجوز تاسیس و ارزیابی انجمن های علمی دانشگاه های علوم پزشکی (18042579000) 1- صدور مجوز تاسیس انجمن های علمی  دانشگاه های علوم پزشکی(18042579100)                
2- نظارت بر برگزاری مجامع و تایید انتخابات هیئت مدیره انجمن های علمی دانشگاه های علوم پزشکی(18042579101)                
3- ارزیابی عملکرد و رتبه بندی انجمن های علمی  دانشگاه های علوم پزشکی(18042579102)                
13  انتقال و میهمانی دانشجویان علوم پزشکی داخل کشور (18042581000) 1- تأیید انتقال دانشجویان علوم پزشکی داخل کشور(18042581100)                
2- تأیید مهمانی دانشجویان علوم پزشکی داخل کشور(18042581101)                
14  ارائه مدارک تحصیلی دانشجویان و دانش آموختگان علوم پزشکی (18042582000) 1- صدور مدرک تحصیلی دانش آموختگان علوم پزشکی(18042582100)                
2- صدورگواهی موقت پایان تحصیلات به دانش آموختگان دانشگاه های علوم پزشکی(18042582101)                
3- صدور تائیدیه تحصیلی دانشجویان  علوم پزشکی(18042582102)                
4- ارائه ریزنمرات دانشجویان و دانش آموختگان علوم پزشکی سراسر کشور(18042582103)                
5- صدورگواهی فراغت از تحصیل دانش آموختگان علوم پزشکی سراسر کشور(18042582104)                
15  ارایه خدمات به دانشجویان ایرانی علوم پزشکی شاغل به تحصیل در خارج (18042583000) 1- صدور معافیت تحصیلی به دانشجویان ایرانی علوم پزشکی شاغل به تحصیل در خارج (11022583100)                
2- صدور  گواهی وضعیت نظام وظیفه دانشجویان ایرانی علوم پزشکی شاغل به تحصیل در خارج(11022583101)                
3- صدور گواهی اشتغال به تحصیل دانشجویان ایرانی علوم پزشکی شاغل به تحصیل در خارج(18042583102)                
4- معرفی دانشجویان علوم پزشکی جهت صدور گواهی خروج از کشور به اداره گذرنامه(12012583103)                

 

Template settings