نام سامانه

 

آدرس لینک

 

توضیح

 

 

 

سامانه مدیریت اطلاعات بهداشت

 

https://sina.iums.ac.ir

این سامانه برای مدیریت و ثبت اطلاعات مراجعه کنندگان به مراکز و خانه‌های بهداشت می‌باشد.

سامانه‌های نسخه الکترونیک

https://cis.iums.ac.ir

https://cis1.iums.ac.ir

این سامانه‌ها برای ثبت نسخه الکترونیک بیماران توسط پزشک در درمانگاه‌ها می‌باشد.

سامانه رجیستری

https://healthregistry.iums.ac.ir

این سامانه برای ثبت اطلاعات بیماری‌ها میباشد.

سیستم‌های HIS

به صورت local در تمامی بیمارستان‌های تحت پوشش دانشگاه

سیستم HIS مخفف عبارت Hospital information system  بوده و برای مدیریت اطلاعات بیماستانی و مکانیزه نمودن فرایند پذیرش تا ترخیص بیماران در بیمارستان‌ها می‌باشد.

سامانه‌های پکس

به صورت local در تمامی بیمارستان‌های تحت پوشش دانشگاه

این سامانه‌ها برای آرشیو و مدیریت اطلاعات تصاویر پزشکی می‌باشد.

سامانه‌های آرشیو اسناد

به صورت local در تمامی بیمارستان‌های تحت پوشش دانشگاه

این سامانه‌ها برای آرشیو اسناد پزشکی می باشد.

Template settings