سایت دانشگاه/ دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور

 

سایت

دانشگاه/ دانشکده

https://abadanums.ac.ir/portal/home/

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی آبادان

http://www.arakmu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی اراک

http://www.arums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی اردبیل

http://www.umsu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ارومیه

http://www.mui.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی اصفهان

http://www.ajums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی اهواز

http://www.abzums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی  و خدمات بهداشتی، درمانی البرز

http://www.iums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ایران

http://www.medilam.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ایلام

http://www.mubabol.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی بابل

http://www.hums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی بندرعباس

http://www.bpums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی بوشهر

http://www.bums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی بیرجند

http://www.tbzmed.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تبریز

http://www.tums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران

https://www.trjums.ac.ir/

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تربت جام

http://www.jums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی جهرم

http://www.nkh-cms.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی خراسان شمالی

http://khomeinums.ac.ir

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی خمین

http://www.rums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی رفسنجان

http://www.zbmu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی زابل

http://www.zdmu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی زاهدان

http://www.zums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی زنجان

http://www.medsab.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی سبزوار

http://www.semums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی سمنان

http://www.savehums.ac.ir

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ساوه

http://www.shmu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شاهرود

http://www.skums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهرکرد

http://www.sbmu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی

http://www.sums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شیراز

http://uswr.ac.ir

دانشگاه علوم توانبخشی وسلامت اجتماعی

http://www.fums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی فسا

http://www.qums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی قزوین

http://www.muq.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی قم

http://www.kaums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کاشان

http://www.muk.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کردستان

http://www.kmu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کرمان

www.kums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کرمانشاه

http://www.gums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی گیلان

http://www.goums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت ، درمانی گلستان

http://www.gmu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی گناباد

http://www.lums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی لرستان

https://www.larums.ac.ir/

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان

http://www.mazums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی مازندران

http://www.umsha.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی همدان

http://www.mums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی مشهد

http://www.nums.ac.ir

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، نیشابور

https://smums.ac.ir/

دانشکده علوم پزشکی هوشمند

http://portal.yums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی یاسوج

http://www.ssu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی یزد

http://www.bmsu

دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله

http://www.iautmu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی 

http://www.shahed.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی شاهد

http://www.ajaumus.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی ارتش

 

Template settings