سامانه‌های فرهنگی اجتماعی و دانشجویی : 

 

نام سامانه آدرس اینترنتی سامانه کاربرد سامانه ذینفعان
سامانه اسکان https://eskan.iums.ac.ir ثبت نام خوابگاه و اسکان دانشجویان دانشجویان
سامانه تردد http://taradod.iums.ac.ir کنترل تردد ورود و خروج دانشجویان در خوابگاه دانشجویان
سامانه تغذیه  https://food.iums.ac.ir تغذیه دانشجویان دانشجویان
Template settings